Zakres świadczonych przez Kancelarię usług obejmuje

 • prawo administracyjne;
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności pragmatyka służbowa oraz zabezpieczenia społeczne;
 • prawo cywilne;
 • prawo karne – w ograniczonym zakresie;
 • prawo zamówień publicznych – w ograniczonym zakresie;
 • ustawę o ochronie informacji niejawnych;
 • RODO oraz ustawę o ochronie danych osobowych;
 • procedury: administracyjna, cywilna, karna, w sprawach o wykroczenia.

Usługi Kancelarii skierowane są przede wszystkim do:

 • czynnych funkcjonariuszy służb mundurowych;
 • kandydatów do służby w formacjach mundurowych;
 • emerytów służb mundurowych;
 • pracowników cywilnych służb mundurowych oraz pracowników zatrudnionych w sektorach związanych z bezpieczeństwem;
 • byłych funkcjonariuszy służb mundurowych–aktualnie emerytów, rencistów zatrudnionych w podmiotach publicznych;
 • podmiotów gospodarczych związanych z działalnością w sektorze bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwem w biznesie.

W ramach kompleksowej obsługi funkcjonariuszy oferujemy pomoc prawną w zakresie spraw ze stosunku służby, w tym w szczególności:

 • nawiązania i rozwiązania stosunku służby;
 • uposażenia zasadniczego oraz wszelkich dodatków;
 • urlopów wypoczynkowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, urlopów rodzicielskich, szkolnych i dodatkowych;
 • opiniowania w służbie;
 • postępowań dyscyplinarnych;
 • postępowań karnych pozostających w związku ze służbą;
 • mieszkań oraz dodatków mieszkaniowych i pomocy mieszkaniowej;
 • orzeczeń RKL i CKL;
 • mobbingu w służbie;
 • nabycia uprawnień emerytalnych i rentowych, w tym rent rodzinnych oraz ich wysokości;
 • kontrolnych postępowań sprawdzających oraz decyzji o odmowie wydania poświadczeń bezpieczeństwa albo jego cofnięcia;
 • odszkodowań cywilnych w związku ze szkodami powstałymi w związku ze służbą.

Działalność Kancelarii zorientowana jest na:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 • przygotowywanie opinii prawnych;
 • mediacje, negocjacje;
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami władzy i administracji państwowej;
 • obronę w postępowaniach dyscyplinarnych i karnych;
 • reprezentację w postępowaniach cywilnych;
 • reprezentację przed ZER MSWiA, ZUS, Wojskowym Biurem Emerytalnym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz przed sądami pracy i ubezpieczeń;
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA) i Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA);
 • sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych (WSA, NSA);
 • przygotowywanie pozwów oraz środków zaskarżenia w postępowaniach cywilnych oraz skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów, porozumień, kontraktów itp.

Ponadto, Kancelaria świadczy dodatkowe usługi w zakresie:

 • obsługi firm i podmiotów publicznych związanych z bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi;
 • redagowania umów o obrocie gospodarczym;
 • szkoleń dla firm i podmiotów publicznych związanych z bezpieczeństwem, bezpieczeństwem w biznesie, w tym zabezpieczeniem kontrwywiadowczym, danymi osobowymi, informacjami niejawnymi oraz problematyką sygnalistów.